Find Posts By Topic

Vùng Ưu Tiên Lấy Đồ Ăn

Sở Giao Thông Seattle sẽ thay đổi những chỗ đậu xe trên đường gần các nhà hàng thành vùng đón trả khách tạm thời trong thời gian 3 phút để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho tài xế giao hàng và khách hàng đến nhận hàng trong thời gian khuyến khích thực hiện các biện pháp cách ly xã hội.

English-version of this blog here.

Các vùng đón trả tạm thời mới này sẽ được đánh dấu bằng một  biển báo Vùng Đón Trả Khách (Passenger Load Zone) và một bảng hiệu đặc biệt gắn trên giá vẽ và cột đèn đường phố.

Hầu hết các vùng đón trả sẽ dài khoảng 40 feet (tương đương 12,2 mét) và mỗi thời điểm sẽ cho phép khoảng 2 chiếc xe dừng đỗ trong 3 phút.

A person holding their meal near a Food Pick-up Priority zone.

Chúng tôi sẽ lắp đặt các biển báo này dần dần.

Nếu quý vị là chủ nhà hàng và muốn có một vùng đón trả tạm thời ở gần nhà hàng của mình, vui lòng gọi đến số (206) 684-ROAD hoặc gửi email về 684-road@seattle.gov.

Khi quý vị liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ cần biết địa chỉ cơ sở và thông tin liên hệ của quý vị.

Sau đó, chúng tôi sẽ xác định xem ở gần đó có chỗ đậu xe phù hợp để bổ sung khu vực với vùng đón trả tạm thời để nhận hàng và giao hàng.