Find Posts By Topic

DỰ THẢO KẾ HOẠCH KHU NHÀ SOUTH PARK

Cung cấp ý kiến thông qua khảo sát ngắn của chúng tôi http://bit.ly/rcsouthparkvi

Vào tháng 7 năm 2020, chúng tôi đã ra mắt Kết nối lại West Seattle (Reconnect West Seattle), một khuôn khổ hỗ trợ các khu phố bị ảnh hưởng bởi việc đóng Cầu Cao tầng West Seattle và khôi phục lại việc đi lại hiệu quả suốt Duwamish. Thông qua quy trình Kết nối lại West Seattle và sự tham gia của cộng đồng, chúng tôi bắt đầu làm việc với cộng đồng South Park vào tháng 8 năm 2020 để phát triển một kế hoạch cho Khu Nhà South Park.

Một Khu Nhà gồm cả toàn bộ khu phố làm việc cùng nhau để sắp ưu tiên các cải thiện làm dịu giao thông và cải tiến khả năng đi lại của người đi bộ và điều kiện sinh sống của khu phố. Chúng tôi đã phát triển một kế hoạch dự thảo, được hiển thị trong danh sách dự án và bản đồ dưới đây dựa trên

sự tham gia của chúng tôi với cộng đồng South Park thông qua hai cuộc đi bộ khu phố và ba cuộc họp cộng đồng.

Chúng tôi rất thích ý kiến của bạn trong việc xem xét dự thảo kế hoạch và cho chúng tôi biết nếu có bất cứ điều gì thiếu sót hay cần được điều chỉnh trước khi kế hoạch được hoàn thành. Ý kiến của bạn thông qua khảo sát ngắn của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi đảm bảo rằng các dự án được ưu tiên theo

cách giúp làm cho South Park trở thành một khu phố an toàn hơn và thân thiện với người đi bộ hơn.

Cuộc khảo sát sẽ kéo dài đến ngày 18 tháng 1 năm 2021 và có sẵn bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Somali, tiếng Khmer và tiếng Việt thông qua các liên kết sau và dưới đây:

• Survey in English: http://bit.ly/rcsouthparken
• Encuesta en español: http://bit.ly/rcsouthparksp
• Saadaasha Somali: http://bit.ly/rcsouthparkso
•ការស្ទង់មតិជាភាសាខ្មែរ http://bit.ly/rcsouthparkkhm
• Khảo sát bằng tiếng Việt: http://bit.ly/rcsouthparkvi