Find Posts By Topic

PHÁC THẢO DANH SÁCH DỰ ÁN KHU NHÀ GEORGETOWN

Cung cấp ý kiến thông qua khảo sát ngắn của chúng tôi http://bit.ly/rcgeorgetownvi

Mùa hè năm ngoái, chúng tôi đã ra mắt Kết nối lại West Seattle (Reconnect West Seattle), một khuôn khổ hỗ trợ các khu phố bị ảnh hưởng bởi việc đóng Cầu Cao tầng West Seattle và khôi phục lại việc đi lại hiệu quả suốt Duwamish.

Thông qua quá trình Kết nối lại West Seattle và sự tham gia của cộng đồng, chúng tôi bắt đầu làm việc với cộng đồng Georgetown vào tháng 7 năm 2020 để phát triển một kế hoạch cho Khu Nhà Georgetown. Một Khu Nhà gồm cả toàn bộ khu phố làm việc cùng nhau để sắp ưu tiên những cải thiện làm dịu giao thông và cải tiến khả năng đi lại của người đi bộ và điều kiện sinh sống của khu phố.

Chúng tôi đã khai triển một phác thảo danh sách dự án, được hiển thị trong bản đồ dự án dưới đây dựa trên sự tham gia của chúng tôi với cộng đồng Georgetown thông qua hai cuộc đi bộ khu phố và ba cuộc họp cộng đồng. Chúng tôi rất muốn ý kiến của bạn trong việc xem xét bản đồ và cho chúng tôi biết nếu có bất cứ điều gì đó thiếu sót hay cần được điều chỉnh trước khi kế hoạch được hoàn thành. Ý kiến của bạn thông qua khảo sát ngắn của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi đảm bảo rằng các dự án được ưu tiên theo cách giúp Georgetown trở thành một khu phố an toàn hơn và thân thiện với người đi bộ hơn.

Cuộc khảo sát sẽ mở đến ngày 18 tháng 1 năm 2021 và có sẵn bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hàn thông qua các liên kết sau:

Để yêu cầu khảo sát bằng các ngôn ngữ khác, hãy liên lạc với chúng tôi tại WestSeattleBridge@seattle.gov hay theo số điện thoại (206) 400-7511.