Find Posts By Topic

Những cải tiến và thay đổi sẽ đến với đường West Marginal Way SW

Để tìm hiểu thêm và chia sẻ suy nghĩ của bạn, hãy tham gia với chúng tôi tại Nhà Mở Ảo của chúng tôi vào Thứ Năm, ngày 18 tháng 2, 6-7:30 chiều https://us02web.zoom.us/j/88433928185


Để yêu cầu thông dịch viên hoặc hỗ trợ cho người khuyết tật tại Nhà Mở Ảo, vui lòng liên lạc với chúng tôi theo số 206-400-7511 hay WestSeattleBridge@seattle.gov 3 ngày trước ngày họp.

Graphic maps of project area along West Marginal Way SW