Find Posts By Topic

ስራሕቲ ምንጻፍ፣ ጽርግያ፣ ድሕነንነትን፣ ናይ ጽርግያ ደረጃ ምዕባይን ዝምልከት ህንጸት ኣብ ድልድል ባላርድ/15th Ave NW ይጅመር ኣሎ| ካብ ግብሪ ዝተኣከበ ዶላር ኣብ ስራሕ ይውዕል ኣሎ

Please note: you can find the English version of this blog post here.

ኣብ ድሕሪት ን ኣንፈት ደቡብ ምብራቕ ዝጥምት፣ ናይ ኣየር ተርእዮ ድልድል ሌሪ ዌይን ድልድል ባላርድን። ሰኣላይ፡ ሉክ ጋርድነር
ኣብ ድሕሪት ን ኣንፈት ደቡብ ምብራቕ ዝጥምት፣ ናይ ኣየር ተርእዮ ድልድል ሌሪ ዌይን ድልድል ባላርድን። ሰኣላይ፡ ሉክ ጋርድነር

አሃዛት ጽሑፍ፡ 1200 ቃላት| ናይ 6-ደቓይቕ ንባብ

ብሓጺሩ፡

 • እቲ ኣብ 15th Ave W/NWን ድልድል ባላርድን ምንጻፍ ጽርግያን ናይ ደሕንነት ፕሮጀክትን ዝካየድ ስራሕቲ ህንጸት እንተ ደንጎየ ክሳብ ጁላይ 8 ክጅመር እዩ።
 • ነቲ ኣብ መንጎ ባላርድን ኢንተርባይን ዘሎ 15th Ave W/NW ኣብ ምምሕያሽ ንርከብ። እዚ ድማ ነቲ ጽርግያ ምንጻፍ፣ ንኣውቶቡሳት ምቹዊ ዝኾነ መጓዓዚ መስመር ክኸውን ምግባርን፣ ከምኡድማ ሓደሽቲ ናይ ትራፊክ ምልክታት ምውሳኽን ካልኦት ነቲ ኣብ’ቲ ጎደና ዝግበር ናይ እግሪ፣ ናይ ብሽክለታን፣ ናይ ሮለርን ጉዕዞ ዝያዳ ውሑስ ክኸውን ዝገብሩ ነገራት ምውሳኽን ዘጠቓልል እዩ።
 • እዚ ጽሑፍ/ብሎግ እዚ እቲ ስራሕቲ ህንጸት ኣብ’ዚ ዝመጽእ ዘሎ ክረምቲ/ሳመር ክጅምር እንከሎ እንታይ ክትጽበዩ ከምዘለኩም ዝሕብረኩም እዩ።
 • እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ ባላርድ ድልድል ዝካየዱ ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ጽገና ስራሕቲ ዘጠቓልል እዩ። ነቶም ኣብ’ቲ ድልድል ዝካየዱ ስራሕቲ ጽገናን ምጽራግን ክንዛዝም ምእንታን ነቶም ንኣንፈት ደቡብ ዝኸዱ መስመራት መጓዓዚያ ለይቲ ምዕጻውን ቁጽሪ መስመራት መጓዓዚያ ምቕናስን ከድልየና እዩ። እዚ እንተደንጎየ ካብ ጁላይ 8 ኣትሒዙ ኣብ ዝተወሰኑ ናይ ቀዳመ ሰናብቲ ለይቲታት ዝካየድ እዩ ክኸውን።
 • ካብ’ዚ ብተወሳኺ ነቶም ዝኣረጉ ክፍላት ናይ እቲ ድልድል ንምቕያርን ካልኦት ስራሕቲታት ንምዝዛምን ነቲ ድልድል ኣብ ፈለማታት ፎል ክንዓጽዎ ከድልየና ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ኣማራጺ መስመራት መጓዓዝያን እቲ ድልድል ምሉእ ብምሉእ ክዕጾ እንተሎን ብኸመይ ክትንቀሳቐሱ ከም እትኽእሉ ብዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ርኸቡ።
 • እዋናዊ ሓበሬታት ንምርካብ፣ ነቲ ውብሳይትና ተወኪስኩምኢሜይል እዋናዊ ሓበሬታታት ንምርካብ ተመዝገቡ

እቲ ስራሕቲ ህንጸት ኣብ 15th Ave W/NW ማለት ኣብ መንጎ ባላርድን ኢንተርቤይን ክጅመር እዩ፣ እቲ ስራሕ ድማ እንተደንጎየ ክሳብ ጁላይ 8 ክጅመር መደብ ተታሒዙሉ ኣሎ።

እዚ ፕሮጀክት እዚ ድሕንነትን ምንቅስቓስን ዘመሓይሽ እዩ። ኣብ እቲ ፕሮጀክት ዝሽፍኖ ቦታ ስራሕቲ ጽገናታትን ናይ ምዝማንን ንምክያድ ዘኽእለና ኣገዳሲ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ንርከብ፣ እዚ ድማ እቲ 107 ዓመት ዝኾኖ ናይ ባላርድ ድልድል ኣብ ጽቡቕ ቁመና ክጸንሕ ናይ ምግባር ስራሕቲ ዘጠቓልል እዩ። እቲ ካሊእ ሽቶ ድማ 15th Ave NW ነቶም ኣብ ልዕሌኡ ብእግሮም፣ ብብሽክለታን፣ ብ ሮለርን ዝጎዓዙ ሰባት ዝያዳ ውሑስን ምቹዊን ምግባር እዩ።

ገለ ካብ’ቶም ክትጽበዩዎም ትኽእሉዎም ምምሕያሻት እዞም ዝስዕቡ እዮም፡

 • ደጊምካ ዝንጸፉ ጽርግያታት
 • ጽገና ድልድልን ካልኦት ጽገናታትን
 • ሓደሽቲ ምልክታትን ናይ ኣጋር መሰጋገሪታትን
 • ናይ ትራዚታት ደረጃ ምምሕያሽ
 • ኣትክልቲታት ዝተተኸሉዎም ኣካፈልቲ ቦታታት
 • ብመሰረት ሕጊ ስንክልና ዘለዎም (ADA) ንኣካል ጉድኣት ተበጻሕቲ ዝኾኑ ሓደሽቲ መደያይቦታት/ከርብ ራምፕታት
 • ዝተመሓየሸ ብርሃን ጎደና

እዚ ፕሮጀክት እዚ በቲ ብድምጺ ወሃብቲ ዝጸደቐ Levy to Move Seattle (ግብሪ ንምቅስቓስ ሲያትል) ዝምወል እዩ።

ናይ ፕሮጀክት ናይ ግዜ ሰሌዳ

 • ካብ ጁላይ 8 ኣትሒዝና ስራሕ ክንጅምር ኢና።
 • እቲ ስራሕቲ ህንጸት ኣብ 2024 ተጀሚሩ ኣብ መላእ ጻንሒት ዓመት 2025 እውን ክቕጽል እዩ።
 • እቶም ኣብ’ዚ ዝመጽእ ዘሎ ክረምቲ/ሳመርን ኣብ መጀመሪያታት ፎልን ዝካየዱ ምዕጻዋት ድልድል ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ተገሊጹ ኣሎ።

ኣብ ስራሕቲ ህንጸት እዋን ክትጽበዩዎም ዘለዉኹም ነገራት

በሓፈሻ፣ እቶም ክትጽበዩዎም ትኽእሉዎም ነገራት ካብ’ዚ ቀጺሎም ተገሊጾም ኣለዉ፡

 • ዝተወሰኑ መስመራት መጓዓዚያን ጎደናታትን ብግዜያዊነት ንገናሕቲ መኪና ዕጹው ክንግበር ኢና።
 • ንተሽከርከርቲን ኣውቶቡሳትን ዝኾኑ ግዜያዊ ኣማረጽቲ መንገዲታት ክህልዉና እዮም።
 • ነቶም ብእግሮም ዝጎዓዙን ሮል ዝገብሩን ሰባት ድማ ገለ ናይ ኣጋር መገዲታትን መሰጋገሪታትን ዓጺና ኣማረጽቲ ዝኾኑ መንገዲታት ክህልዉና እዮም።
 • ገለ ናይ ኣውቶቡስ ጣብያታት ብግዜያዊነት ክነዘዋውር ኢና።
 • ገለ ናይ ጎደና ናይ መካይን ጠጠው መበሊ ቦታታት ብግዜያዊነት ክንቅይር ኢና።
 • ኣብ’ቶም ናይ ስራሕ ሰዓታት ድምጺታት ክትሰምዑ፣ ዶሮና ክትርእዩ፣ ገለ ምንቅጥቃጣት ክስመዓኩምን ይኽእል እዩ።
 • ኣብ ጥቓ ናይ ስራሕ ቦታት ዝርከቡ ቦታታት ናይ ህንጸት መሳርሒታት ክነቐምጥን ኣብ ናይ መካይን ጠጠው መበሊ ቦታ ጽልዋ ክነሕድርን ንኽእል ኢና።
 • ሓሓሊፍና ለይቲን ኣብ ቀዳም ሰናብቲን ስራሕቲ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና።

ናይ ለይቲ ምዕጻዋት ደቡባዊ ኣንፈት ባላርድ ድልድል (ካብ ጁላይ 8 ኣትሒዙ ዝጅምር)

 • ነቲ ደቡባዊ ኣንፈት ባላርድ ድልድል ለይቲ ብግዜያዊነት ምዕጻው (ወትሩ ካብ ሰኑይ ክሳብ ሓሙስ ድሕሪ ሰዓት 10 ለይቲ) ቀጺልና ድማ ነቶም ኣብ ባላርድ ድልድል ኣብ እዚ ክረምቲ/ሳመር እዚ ካብ ጁላይ 8 ኣትሒዝካ ዝካየዱ ናይ ጽገናን ናይ ምጽራግ ስራሕቲን ንምዝዛም ዘኽእሉ ስራሕቲ ንምስራሕ ነቶም ንኣንፈት ሰሜን ዝኸዱ ጉዕዞታት ናብ ሓደ መስመር መጓዓዚያ ክቕንሱ ክንገብር ኢና።
 • ድልድል ባላርድ ኣብ ሕድሕድ ኣንፈት 2 መስመራት መጓዓዚያ ኣለዉዎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣንፈት ዘሎ መስመር ካብ ሰዓት 7 ናይ ምሸት ኣትሒዙ ኺንኪ ይኽእል እዩ፣ ንዅሉ እቲ ናብ ደቡብ ገጹ ዚወስድ መገድታት ድማ ካብ ሰዓት 10 ምሸት ክሳብ ሰዓት 5 ወጋሕታ ካብ ሰኑይ ክሳዕ ሓሙስ ካብ 6 ኽሳዕ 8 ሰሙን ክንዓጽዎ ኢና እንጽበ።
 • እቶም አማረጽቲ መንገዲታት ዛጊድ ኣይተዛዘሙን እዮም ዘለዉ፣ ይኹን እምበር እቶም ናብ Aurora Ave N (SR 99) መኪና ዝገንሑ ሰባት ኣንፈት ክቕይሩ ንምግባር ትጽቢት ኣለና። ካብ’ዚ ብተወሳኺ ድልድል ፍሬሞንት እውን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ይከኣል እዩ፣ይኹን እምበር ውሱን ዝኾነ ዓቕሚ እዩ ዘለዎ።
 • ንሓደ ጎኒ ድልድል ባላርድ ነቶም ብእግሮምን ብብሽክለታን ዝጎዓዙ ሰባት ክፉት ክንገብሮ ሓሳብ ኣለና፣ ይኹን እምበር እቶም ክፉታት ዝግበሩ ቦታት ምስ’ቲ ስራሕ ክቀያየሩ ይኽእሉ እዮም። ብኽብረትካ ንኹሎም እቶም ኣብ ዙርያ እቲ ስራሕቲ ህንጸት ዝካየደሉ ቦታ ዘለዉ መምርሒታትን ናይ ኣማራጺ መንገዲ ምልክታትን ሰዓቡ።
 • እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ብ ኢሜይል ነቲ ፕሮጀክትና ዝምልከቱ እዋናዊ ሓበሬታታት ንምርካብ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም። ካብ’ዚ ብተወሳኺ እቶም ብትራንዚት ዝጥቀሙ ተጓዓዝቲ ነቶም ናይ ኪንግ ካውንቲ ሜትሮ ናይ ኣገልግሎት ምኽሪታት ክስዕቡን ከምኡድማ እዋናዊ ሓበሬታ ክረኽቡ ድማ ናይ ትራንዚት ሓበሬታ ንምርካብ ክምዝገቡ ነበረታትዕ።

ድልድል ባላርድ ንምሉእ ቀዳም ሰናብቲ ዝዕጸወሎም (ሴፕቴምበር/ኦክቶበር 2024)

ካብ’ዚ ብተወሳኺ ነዚ 107 ዓመት ዘቑጸረ ድልድል ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ክኸውን ንምግባር ዘኽእሉ ናይ ጽገና ስራሕቲ ንምስራሕ ክንብል ኣብ ዝተመረጹ ቀዳመ ሰናብቲ ንድልድል ባላርድ ምሉእ ብምሉእ ዕጹው ክንገብሮ ከድልየና እዩ።

እዚ ድልድል ዕጹው ክኾነሎም ዝኽእሉ ቀዳመ ሰናብቲ ( እዚ ዝረጋገጽ እዩ፣ ለውጢ ክህሉ ይኽእል እዩ)

 • ምሸት ዓርቢ፣ ሴፕቴምበር 6, 2024 ክሳብ ሰኑይ ንጉሆ፣ ሴፕቴምበር 9, 2024
 • ምሸት ዓርቢ፣ ሴፕቴምበር 13, 2024 ክሳብ ሰኑይ ንጉሆ፣ ሴፕቴምበር 16, 2024
 • ምሸት ዓርቢ፣ ሴፕቴምበር 27, 2024 ክሳብ ሰኑይ ንጉሆ፣ ሴፕቴምበር 30, 2024
 • ምሸት ዓርቢ፣ ኦክተበር 4, 2024 ክሳብ ሰኑይ ንጉሆ፣ ኦክተበር 7, 2024
 • ምሸት ዓርቢ፣ ኦክተበር 11, 2024 ክሳብ ሰኑይ ንጉሆ፣ ኦክተበር 14, 2024

እዞም እዚ ድልድል ዕጹው ዝግበረሎም መዓልቲታት ዘይምቹእነት ክፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ንፈልጥ ኢና። ነቶም ብእግሮም፣ ብሮለርን፣ ብብሽክለታን ዝጓዓዙ ሰባት እቲ ድልድል ውሑስ ክሳብ ዝኾነ ክፉት ክኸውን ንምግባር ዝተኽኣለና ክንገብር ኢና። ብዛዕባ እቶም ኣማረጽቲ መንገዲታት ኣብ’ዚ እዚ ድልድል ዝዕጸወሉ እዋን ድማ ብኸመይ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምንቅስቓስ ከም ዝከኣልን ብዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ክነካፍል ኢና።

ናይ’ዚ ስራሕ ህንጸት ናይ ግዜ ሰሌዳ ኣብ ኩነታት ኣየር፣ ቀረብ ናውቲን፣ ካልኦት ወሰንቲ ነገራት ተመርኩዙ ኩሉ ግዜ ክልወጥ ዝኽእል እዩ። ነዚ ጽሑፍ እዚ ምስ’ቶም ኣብ ናይ 5th Ave W/NW ኮሪዶር ወይ ኣብ ጥቓኡ ዝሰርሑ፣ ዝነብሩ ወይ ግዜ ዘሕልፉ ጎረባብትኹም፣ መሳርሕትኹም፣ ኣባላት ስድራቤትን መሓዙትኩምን ክተካፍሉዎ ነበረታትዓኩም። ካብ’ዚ ብተወሳኺ እዋናዊ ሓበሬታ ብ ኢሜይል ክበጽሖም ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም።  

እዚ ፕሮጀክት እዚ እንታይ ከም ዝሃንጽን እቶም ዘምጽኦም ረብሓታትን ኣብ ታሕቲ ተገሊጾም ኣለዉ፡

ናይ ፕሮጀክት ቁልፊ መዳያት

 • ምንጻፍ 15th Ave W/NW ማለት ካብ W Emerson St ኣትሒዝካ ክሳብ NW 57th St፣ ንድልድል ባላርድ ሓዊስካ (ነቲ ዝንቀሳቐስ ክፋል ከይሓወሰካ)፣ ነቶም ብኣውቶቡስ ዝጎዓዙ፣ ገናሕቲ መኪናን፣ ጽዕነትን ምቹእ ዝኾነ ጉዕዞ ምፍጣር።
 • እዚ ድልድል እዚ ኣብ ግዜ ምንቅስቓሳት፣ ናይ ሙቐት ለውጢታትን፣ ከበድቲ ኩነታት ኣየርን፣ ብርቱዕን ነቕ ዘይብልን ኮይኑ ክጸንሕ ምእንታን ነቶም ዝኣረጉ ናይ መናውሒ ጆይንትታት ብምትካእ/ምቕያር ሓዊስካነዚ 107 ዓመት ዘቑጸረ ድልድል ባላርድ ምጽጋን
 • ነቶም ናይ RapidRide D ኣውቶቡስ ጉዕዞታት ኣብ’ቶም ጉዕዞ ተሽከርከርቲ ዝጨናነቐሎም ሰዓታት ናህሮም ክውስኹ ንምኽኣል፣ ሓደሽቲ ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎአውቶቡስ ጥራሕ ዝጎዓዘሎምመስመራት መጓዓዚያ ኣብ ክፋላት 15th Ave NW ኣብ መንጎ NW Market St ን ድልድል ላርይ ዌይን ክህልዉ ምግባር።
 • ናይ’ቶም ናብ ናይ ባላርድ ትካላት ንግዲ፣ መስሕባትን ጣብያታት ኣውቶቡሳትን ብእግሮም፣ሮል እንዳገበሩን ብ ብብሽክለታን ዝጎዓዙ ሰባት ተበጻሕነትን ድሕነትን ንምምሕያሽ ሓድሽ ናይ ብሽክለታን ናይ እግረኛታትን ምልክትን መሳገሪ ኣጋራትን ኣብ NW 51st St
 • ነቶም ናይ ተሽከርከርቲ ናህሪታት ንምርግጋእን ናይ ጉዕዞ ድሕንነት ንምምሕያሽን ሓድሽ ኣትክልቲ ዝተተኸለሉ ኣካፋሊ መንገዲ ኣብ 15th Ave NW ኣብ መንጎ NW 50th St ን NW 54th St ን ምግባር።
 • ናይ ኣጋር መንገዲታት ደረጃኦም ምዕባይን ምቕያርን ነቶም ናይ ወሰን ጽርግያ መዳይይቦታት/ከርብ ራምፕታት ነቶም ናይ ስንክልና ዘለዎም (ADA) ደረጃታት ተበጻሕነት ምግባር።

ንኹሎም ዝርዝራት ናይ እቲ ፕሮጀክትን ነቶም ኣብ 15th Ave W/NW ክስርሑ መደብ ዝተታሕዘሎም ምምሕያሻትን ዝምልከት ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ወብሳይትና ተወከሱ

ካብ’ዚ ብተወሳኺ ን ድልድል ላሪ ዌይ ክነጠናኽሮ ኢና (ሰሜናዊ ሸነኽ ድልድል ባላርድ ጥራሕ) እዚ ድማ ኣብ እዋን ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ዝተደላደለ ክኸውን ዘኽእሎ እዩ።

እቲ ኣብ 15th Ave NW ን ኣብ NW 51st St ዝርከብ ዝተመሓየሸ ጎደና ድሕሪ ምዝዛም እዚ ፕሮጀከት ዝህልዎ መልክዕ። ስእሊ፡ ክፍሊ መጉዓዝያ ሲያትል (SDOT)
እቲ ኣብ 15th Ave NW ን ኣብ NW 51st St ዝርከብ ዝተመሓየሸ ጎደና ድሕሪ ምዝዛም እዚ ፕሮጀከት ዝህልዎ መልክዕ። ስእሊ፡ ክፍሊ መጉዓዝያ ሲያትል (SDOT)

ናይ ፕሮጀክት ካርታ 

ናይ'ቲ ናይ ፕሮጀክት ዝካየደሉ ከባቢ ካርታን ቁልፊ/ቀንዲ ምምሕያሻትን ስእሊ፡ ክፍሊ መጉዓዝያ ሲያትል (SDOT)
ናይ’ቲ ናይ ፕሮጀክት ዝካየደሉ ከባቢ ካርታን ቁልፊ/ቀንዲ ምምሕያሻትን ስእሊ፡ ክፍሊ መጉዓዝያ ሲያትል (SDOT) 

እዋናዊ ሓበሬታ ቀጻሊ ክረኸቡ፡

ካልኦት ኣብ ከባቢ ዝርከቡ ፕሮጀክትታት

 ነቶም ኣብ እዋን ስራሕቲ ኣብ መጓዓዚያ ዘጋጥሙ ጽልዋታት ንምቕናስ ምስ ካልኦት ኣብ ጥቓና ዝርከቡ ፕሮጀክትታት ብሓባር ኣብ ምስራሕ ንርከብ።

ብዛዕባ ሕድሕድ ፕሮጀክት ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መላግቦ/ሊንክ ተጠቐሙ፡

Call-out box:

ምወላ ፕሮጀክት

እዚ ስራሕ እዚ በቲ ብወሃብቲ ድምጺ ዝጸደቐ Levy to Move Seattle (ግብሪ ንምቅስቓስ ሲያትል) ዝምወል ኮይኑ እዚ ድማ ነቲ ካብ ብወሃብቲ ድምጺ ዝጸደቐ Seattle Transit Measure (ስጉምቲ ትራንዚት ሲያትል) ዝርከብ ምወላ ዘጠቓልል እዩ። እዚ ነዚ ጻዕቂ ምንቅስቓስ ዝካየደሉ ቦታን ነቶም ኣብ ክልቲኡ ሸነኽ እቲ ናይ መርከብ ካናል (Ship Canal) ዝርከቡ ውዕዉዓት ከባቢታት መንበሪን ንግዳዊ ትካላትን ዘራኽብ ቦታ ንምዕቃብን ዘመናዊ ንምግባርን ዘኽእል ኣገዳሲ ወፍሪ እዩ።

ድልድል ሌሪ ወይ ናይ መሬት ምንቅጥቃጥ ፕሮጀክት ካብ ፌደራል ሓገዝ ዝርከብ ምወላ እውን ዘጠቓልል እዩ። ናይ ፌደራል መሻርኽትና ንምምሕዳር ባይደን፣ ሰነተር ፓቲ ሙረይ፣ ሰነተር ማርያ ካንትዌልን፣ ከምኡድማ ኣባል ኮንግረስ ፕራሚላ ጃያፓልን ሓዊሱ ነቲ ዝገበርዎ ደገፍ ነመስግን።

ኣብ ስራሕቲ ህንፀት ንቕድሚት ኣብ እንስጉመሉ ኣብ’ዚ እዋን እዚ፣ ነቲ ኣብዚ ፕሮጀክት ንዝሃብኩምና ግዜን ተገዳስነትን የቐንየልና።