Find Posts By Topic

Safe Routes to School Mini Grants – Let your school know!

English

Hello, Parents and Guardians! Is there something that would encourage your child to walk or bike to school (like a bike helmet or light, books with walking and biking themes, or crosswalk flags)? Please talk to your school principal or PTA about applying for SDOT’s Safe Routes to School Mini Grants. More information: https://bit.ly/schoolminigrant


አማርኛ

ሰላም፣ ወላጆች እና ሞግዚቶች! ልጅዎ ወደ ትምህርት ቤት በእግር እንዲሄድ ወይም ብስክሌት እንዲይዝ የሚያበረታታ አንድ ነገር አለ (እንደ ብስክሌት የራስ ቁር ወይም መብራት፣ የእግር ጉዞ እና የብስክሌት ጭብጦች ያሉ መጽሐፍት፣ ወይም የእግረኛ መሻገሪያ መንገድ ባንዲራዎች)? ለሲያትል የማመላለሻ መምሪያ (SDOT) አስተማማኝ መንገዶች ለትምህርት ቤት አነስተኛ የገንዘብ ድጎማ ስለማመልከት እባክዎን ከት/ቤትዎ ርዕሰ መምህር ወይም የወላጅ እና አስተማሪዎች ማኅበር (PTA) ጋር ይነጋገሩ። ተጨማሪ መረጃ:
https://bit.ly/schoolminigrant

Español

¡Hola padres y tutores! ¿Hay algo que anime a su hijo(a) a caminar o ir en bicicleta a la escuela (como un casco o luz para su bicicleta, libros con temas sobre caminar o andar en bicicleta, o banderas para cruces peatonales)? Hable con el(la) director(a) de la escuela o con la asociacion de padres y maestros sobre como solicitar una mini beca de Rutas Seguras a la escuela de SDOT. Más información: https://bit.ly/schoolminigrant

한국어

안녕하세요, 부모님 및 보호자 여러분! 귀하의 자녀가 도보나 자전거로 학교에 등교하는 것을 격려할 수 있는 방법이 있을까요(예: 자전거 헬멧이나 자전거 전조등/후미등, 도보 및 자전거 테마의 책, 또는 횡단보도 안전 깃발 등)? 시애틀 교통국(SDOT)의 ‘안전한 등교길 미니 보조금(Safe Routes to School Mini Grants)’ 신청에 대해 학교장 또는 사친회(Parent-Teacher Association, PTA)와 상의하십시오. 자세한 정보: https://bit.ly/schoolminigrant


Somali

Waalidiinta iyo Mas’uuliyiinta, waad salaamantahiin! Ma jiraan wax ilmahaaga ku dhiirri -gelinaya inay lugeeyaan ama baaskiil u qaataan iskuulka (sida toosh ama koofiyadda baaskiilka, ama buugaagta mawduucyada socodka iyo baaskiil leh, ama calanka isgoyska)? Fadlan PTA yada ama maamulaha iskuulka kala hadal sidii aad u codsan lahayd deeqda yar SDOT oo ka mid ah barnaamijka Amniga Dariiqyada Isuulada. Macluumad Dheeri ah: https://bit.ly/schoolminigrant


Tagalog

Helo, Mga Magulang at mga Tagapag-alaga! Mayroong bang bagay na makapag papalakas ng loob ng inyong anak na maglakad o kaya ay mag bisekleta patungo sa paaralan (kagaya ng helmet na pangbisekleta o kaya ay ilaw, mga aklat na may mga tema sa paglalakad at pagbibisekleta, o kaya ay mga bandera sa tawiran)? Mangyaring makipag-usap sa punong-guru ng inyong paaralan o PTA tungkol sa pag-aplay para sa mga Ligtas na Ruta ng SDOT hanggang Mga Munting Gawad ng Paaralan. Mga Karagdagan na impormasyon: https://bit.ly/schoolminigrant


Tiếng việt

Xin Chào Các Phụ Huynh và Người Giám Hộ! Quý vị có biết cách nào để khuyến khích con trẻ đi bộ hoặc đạp xe tới trường không (ví dụ như mũ bảo hiểm hoặc đèn đường, sách về chủ đề đi bộ và đạp xe, hoặc cờ hiệu cho lối đi sang đường)? Xin vui lòng nói chuyện với hiệu trưởng hoặc hội phụ huynh PTA ở trường con của quý vị về việc nộp đơn xin tài trợ Đường Tới Trường An Toàn (Safe Routes to School Mini Grants) của Sở Giao Thông Seattle (SDOT). Để có thêm thông tin: https://bit.ly/schoolminigrant


中國語文

家長和監護人,你們好!請問有什麼物品可以鼓勵您的孩子步行或騎自行車上學(例如自行車頭盔或車燈、關於步行和騎自行車主題的書籍、或者過人行橫道時用的禮讓旗)?請與您學校的校長或家長教師協會(PTA)了解關於申請西雅圖交通部(SDOT) 的“安全到達學校小額補助金”的事宜。更多資訊: https://bit.ly/schoolminigrant