Find Posts By Topic

ផែនការដឹកជញ្ជូននៃទីក្រុង Seattle | យើងចង់ឮអំពីតម្រូវការ និងអាទិភាពរបស់លោកអ្នក។ ធ្វើការស្ទង់មតិថ្មីរបស់យើង មកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ ហើយប្រាប់យើងពីអ្វីខ្លះដែលអ្នកឃើញថាជាកន្លែងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ។


សេចក្ដីសង្ខេប

  • ចូលរួម​ជាមួយ​យើង! រួមគ្នា យើងកំពុងគិតឡើងវិញពីរបៀបដែលយើងធ្វើដំណើរជុំវិញទីក្រុង ហើយរីករាយនឹងផ្លូវ និងទីសាធារណៈរបស់យើង។
  • យើង​កំពុងស្ថិតនៅក្នុង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​តាមសហគមន៍​វគ្គ​ដំបូង​របស់​យើង។ សូមប្រាប់យើងអំពីតម្រូវការ និងអាទិភាពនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក!
  • អ្នកអាចជួយបង្កើតផែនការដឹកជញ្ជូនទីក្រុង Seattle តាមវិធីជាច្រើន។ សូមចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ផែនការដឹកជញ្ជូនទីក្រុង Seattle ដើម្បីចូលរួមឥឡូវនេះ។
  • ការិយាល័យផែនការ និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (OPCD) ក៏កំពុងស្នើសុំជំនួយពីអ្នកដើម្បីបង្កើតការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការដ៏ទូលំទូលាយរបស់ទីក្រុង Seattle។ នេះត្រូវបានគេហៅថាផែនការ One Seattle។

ចូលរួម​ជាមួយ​យើង! រួមគ្នា យើងកំពុងគិតឡើងវិញពីរបៀបដែលយើងធ្វើដំណើរជុំវិញទីក្រុង ហើយរីករាយនឹងផ្លូវ និងទីសាធារណៈរបស់យើង។

ផែនការដឹកជញ្ជូននៃទីក្រុង Seattle (STP) គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព និងតម្លៃសមរម្យ។  STP គឺជាឱកាសមួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្រមៃមើលថាតើយើងចង់ធ្វើដំណើរជុំវិញទីក្រុងដោយរបៀបណានាពេលអនាគត។

STP នឹងណែនាំការវិនិយោគលើការដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកសម្រាប់រយៈពេល 20 ឆ្នាំទៅខាងមុខ – ដូច្នេះហើ់យយើងចង់ឮមតិយោបល់ពីអ្នក!

អ្នកអាចជួយបង្កើតផែនការដឹកជញ្ជូនទីក្រុង Seattle តាមវិធីជាច្រើន!

យើង​បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​តាមសហគមន៍​វគ្គ​ដំបូង​របស់​យើង។ សូមប្រាប់យើងអំពីតម្រូវការ និងអាទិភាពនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក។

អ្នកអាចធ្វើការស្ទង់មតិថ្មីរបស់យើង មកកាន់ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលខាងមុខ ហើយប្រាប់យើងថាអ្វីខ្លះដែលអ្នកឃើញថាជាកន្លែងសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងទីក្រុង Seattle។

សូមចូលទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ផែនការដឹកជញ្ជូនទីក្រុង Seattle ដើម្បីចូលរួមឥឡូវនេះ។

រួមគ្នា យើងនឹងកសាងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនដែលដំណើរការកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់មនុស្សរាល់គ្នានាពេលនេះ និងនាពេលអនាគត។

ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់រដូវក្តៅឆ្នាំ 2022 យើងនឹងធ្វើការជាមួយអ្នក និង ដៃគូអង្គការមូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍។ យើងសង្ឃឹមថានឹងយល់ពីតម្រូវការ និងអាទិភាពនៃការដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក។

អ្វីដែលយើងចង់ដឹង៖

  • នៅពេលអ្នកគិតអំពីការដឹកជញ្ជូននៅនៃទីក្រុង Seattle ទៅអនាគត តើអ្នកសង្ឃឹមថា នឹងឃើញអ្វីខ្លះ? តើអ្វីទៅដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នក?
  • នៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរជុំវិញទីក្រុង Seattle តើអ្នកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ? តើអ្វីខ្លះនឹងធ្វើឱ្យការធ្វើដំណើរកាន់តែងាយស្រួល?

សូមចូលទៅកាន់ មជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ផែនការដឹកជញ្ជូនទីក្រុង Seattle ដើម្បីឆ្លើយសំណួរទាំងនេះ និងសំណួរជាច្រើនទៀត។

ចម្លើយរបស់អ្នកនឹងជួយកសាងគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃផែនការដឹកជញ្ជូននៃទីក្រុង Seattle។ នៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះឆ្នាំ 2022 យើងនឹងត្រលប់មកជួបអ្នកវិញជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានឮ និងមានសំណួរជាច្រើនទៀត។ នៅនិទាឃរដូវឆ្នាំ 2023 យើងនឹងចែករំលែកគម្រោងព្រាងជាមួយអ្នក។

ការិយាល័យផែនការ និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ (OPCD) ក៏កំពុងស្នើសុំមតិរបស់អ្នកលើការ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃផែនការទូលំទូលាយនៃទីក្រុង Seattle ផងដែរ។ នេះត្រូវបានគេហៅថាផែនការ One Seattle។

 One Seattle Planនឹងណែនាំការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗដូចជា៖

  • កន្លែងស្នាក់នៅ និងទីកន្លែងមានការងារធ្វើ
  • កន្លែងនិងរបៀបដែលយើងវិនិយោគលើការដឹកជញ្ជូន ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ឧទ្យាន និងជាច្រើនទៀត។

គោលដៅគឺដើម្បីធ្វើឱ្យទីក្រុង Seattle កាន់តែមានសមធម៌ រស់នៅ និរន្តរភាព និងភាពរឹងប៉ឹង។

សូមចូលមើលមជ្ឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិត One Seattle Plan របស់ OPCD ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម និងចែករំលែកមតិរបស់អ្នក ដើម្បីដឹកនាំទៅរកអនាគតដ៏ធំធេងរបស់ទីក្រុង Seattle។


ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី STP និងចែករំលែកគំនិតរបស់អ្នកតាមភាសាដែលអ្នកពេញចិត្ត៖