Find Posts By Topic

Karoora Geejjibaa Siyaatil | Karoorri Geejjibaa Siyaatil kan Kantiibaan Bruce Harrell gorsan fudhatama argachuuf gara Mana Maree Magaalaa deema. 

People walking in the U District neighborhood.

Cuunfaa 

Waggaa lamaaf hirmaannaa ummataa booda Karoora Geejjibaa Siyaatil gorfame qopheessinee har’a Mana Maree Magaalaaf qoodnee jirra. 

Wixineen Karoora Geejjiba Siyaatil mul’ata waggaa 20 egeree daandii, cinaa daandii miilaa fi iddoowwan ummataa Siyaatil namoota kumaatamaan lakkaa’aman kanneen Siyaatil keessa jiraatan, hojjatanii fi taphatanii irraa odeeffannoo argatedha. Karoorri Geejjibaa Siyaatil mul’ata, galma, sochiiwwan ijoo, fi yaada sirna geejjibaa magaalaa keenyaaf ammaa fi gara fuulduraatti hojjatu hundeessa. Karoorri kun maallaqa geejjibaa gara fuula duraa irraa kaasee hanga pirojektootaa fi sagantaalee akkaataa iddoo ummataa itti gammadnu fi magaalattii keessa sochoonu guddisan hunda ni beeksisa, bocuuf ni gargaara. 

Karoorri Geejjibaa Siyaatil galmoota ijoo Siyaatil ja’a irratti xiyyeeffata: 

 • Nageenna 
 • Walqixxummaa 
 • Itti fufiinsa kan qabaachuu 
 • Sochii fi Jireenya Diinagdee 
 • Keessaa jiraatuuf mijjataa kan ta’e 
 • Suphaa fi Ammayyeessuun 

Birraa bara 2023tti wixinee Karoora Geejjibaa Siyaatil irratti yaada ummataa gaafannee jirra.  

Kunis magaalaa guutuu keessatti toora interneetii irratti hirmaachuu, taateewwan qaamaan hirmaachuu, fi Qunnamtii Hawaasaa Kutaa Ollaa waliin hojjachuun hawaasa armaan gadii: BIPOC (Gurraacha, Dhalattoota lafa kanaa jalqabaa, fi Namoota Adii hin taane Biroo), galii xiqqaa qaban, godaantotaa fi baqattoota, . ga’eessota dullooman, dubartoota, namoota mana dhabuu ykn nageenya mana jireenyaa isaan mudate, fi namoota qaama miidhamtoota ta’anii jiraatan.  

Adeemsi mootummaa hedduun minjaala tokko irratti raawwatama-qaamaan yookaan toora interneetii irratti. STP uumuun adda ture sababiin isaas hojjettoonni keenya namoota carraan hirmaachuu akka jiru hin beekneef minjaala sana fiduuf kutatanii turan. Malleen kalaqaa Bu’uura Walqixxummaa Geejjibaa keenya irraa fayyadamuun, jiraattota, miseensota hawaasaa, fi dhaabbilee daldalaa kanaan dura adeemsa akkasii keessatti hin hirmaanne adda addaa waliin bakka fi afaanota hedduudhaan haasawa waamne. Miseensota hawaasaa eenyummaa hawaasummaa, afaanota, fi muuxannoo aadaa hunda keessa jiran waliin wal arguun keenya kabaja guddaa arganne. Hawaasa dhalootaan magaalaa keenyaa fi godaantota waliin garee xiyyeeffannoo gaggeessine, mata dureewwan sirna ikoo magaalattii kabajuu, imaltoota keenya baay’ee saaxilamoo ta’aniif nageenya fooyyessuu, fi murtii karoora geejjibaa darbe kan hawaasa addaan baasee namoota walitti fiduu caalaa suphuu dabalatee dhageenye. – Daarektarri SDOT Greg Spotts 

Karoora kana irratti yaada 1,300 ol, akkasumas pirojektootaa fi sagantaalee irratti yaada 1,000 ol kennuudhaan karoora kana bocuuf namoota nu gargaaran galateeffanna. 

Waan dhageenye keessaa muraasni kunooti:  

 • STP ija jabinaafi salphaatti hojiirra oolchuuf kan danda’amu ta’uu qaba. 
 • Nageenyi xiyyeeffannoo keenya isa guddaa fi waan dursa kenninu ta’uu qaba. 
 • Jijjiirama qilleensaa furuuf haa hojjannu. 
 • Daandiiwwanii fi iddoowwan ummataa keenyaa dinagdee biyya keessaa cimaa ta’e akka deeggaran mirkaneessuu barbaanna. 
 • Akkaataa itti daandii keenya itti fayyadamnu murteessuu keessatti wantootaa fi wal-jijjiirraa hunda ilaaluu qabna. 
 • Hojiirra oolmaa adda taasifnee akkaataa guddina itti madaallu ifatti haa ibsinu. 
 • Hirmaattanii sagalee keessan akka dhagahamu carraa dabalataa isiniif kennuu qabna. 
 • Sirna geejjibaa keenya fooyyessuuf jijjiirama ariifataa akka goonu osoo ammas waan amma qabnu haala gaarii irra akka turu ni barbaaddu. 

Wanti guddaan, Karoora Geejjibaa Siyaatil qopheessuu keessatti hoggansa fi tumsa isaaniif michoota dhaabbata hawaasa bu’uura godhatan keenyas ni galateeffanna. 

Tarreen guutuu michoota jaarmiyaa hawaasa bu’uuraa hojii kana keessatti argaman armaan gaditti dhiyaateera: 

Yaada hawaasaa dhaggeeffannee Karoora Geejjibaa Siyaatil irratti jijjiirama barbaachisaa tokko tokko goone.  

Tooftaaleen ijoo haaraa itti daballe kunooti. 

 • Nageenya: Neetworkiin geejjibaa keenyaa kan dandamatuu fi yeroo balaadhaaf qophaa’aa ta’uu isaa mirkaneessuu barbaanna. 
 • Raawwachiisummaa adabbii malee: Jijjiirama akkaataa seera tiraafikaa hojiirra oolu deeggaraa jirra. Adabbii irratti xiyyeeffachuu hin barbaannu. Kunis miidhaa hawaasa irra gahu hir’isuun daandii keenya nageenya akka qabaatu gargaara.  

Namootaa fi meeshaaleen bakka isaan deemuu qaban geessuun barbaachisaa ta’uu isaa cimsinee ibsuuf barbaachisummaa humna dinagdee hubachuun galma sochii irratti qabnu babal’isnee jirra.  

Mul’ata gara fuula duraa kana akkamitti akka jireenyatti fidnu bal’inaan kennuudhaaf Tarsiimoo Raawwii keenya babal’isnee jirra. Tarkaanfiiwwan ijoo akka raawwataman gargaaruuf gochoota qabatamaa gara 30, “gochoota hojiirra oolchuu” jedhaman daballee jirra. Kutaan kun akkaataa pirojektootaa fi sagantaalee irratti hojjachuuf itti fudhannu ibsa. Qabeenya jiru irratti hundaa’uun hojiiwwan akkamitti akka qindeessinuu fi hojii sanaaf akkamitti kaffaltii kaffaluu akka dandeenyu adda baasna. Dhumarratti, gara fuulduraatti murtoowwan barbaachisoo taʼan akkamitti akka goonu ibsina. 

Itti aansuudhaan Manni Maree Magaalaa karoora kana hojjii irraa oolchuuf ni ilaala. 

Karoora kana keessatti sagaleen keessanii fi ollaa keessanii akka calaqqisu akka itti fuftan abdii qabna. 

Mana Maree Magaalaa waliin walqunnamsiisuu fi waa’ee Karoora Geejjibaa Siyaatil sagalee keessan dhageessisuu kan dandeessan yaada barreeffamaa erguudhaan ykn walgahii Mana Maree Magaalaa Amajjii 5 dhufu irratti yeroo yaada ummataa irratti hirmaachuudhaan. Akkasumas kallattiin Mana Maree Magaalaa iimeelii gochuu dandeessu. Walgahiiwwan kanneenitti akkamitti akka makamtan yeroo ajandaan Amajjii 1 dhiyaatu fuula marsariitii kana irratti baruu dandeessu. 

Karoorri Geejjibaa Siyaatil erga fudhatamee booda mul’ata Siyaatil egeree geejjibaa Magaalattii ta’a. 

Karoorri Raawwii Karoora Geejjibaa Siyaatil waggaa 4tti al tokko akka uumamuu fi haaromfamuuf yaadamee jira, kunis haala maallaqaa jijjiiramaa jiru, dursa hawaasaa, fi dhimmoota ka’aa jiran waliin walsimsiisuuf sirreeffama akka goonu nu dandeessisa. Karoorri Raawwii Karoora Geejjibaa Siyaatil bal’aa kan ta’u yoo ta’u, karoora raawwii miilaan, biskileetii, geejjibaa, fi fe’umsaa kanaan dura qophaa’e bakka buusuuf kan yaadamedha. 

Jijjiirama maallaqaa wajjin walsimsiisuuf karoora maallaqa geejjibaa irrattis hojjechaa jirra. Maallaqni waggoota 20 dhufan keessatti karoorri kun saffisaan akka raawwatamu gochuu akka dandeenyu murteessa. Hojii keenya keessaa gara %30 kan kaffalu Levy to Move Seattle yeroo dhiyootti xumurama. Sirna geejjibaa Siyaatil fooyyessuu fi kunuunsuu itti fufuuf maallaqni akka argamu mirkaneessuuf Levy haaromsuun tarkaanfii keenya isa jalqabaa ta’a. Ji’oota dhufan keessatti waa’ee kanaa bal’inaan nu eegaa!