Find Posts By Topic

Salamat sa 10,000+ na katao na lumahok sa pagsisiyasat tungkol sa panlabas na kainan at pagtitingi. Narito ang aming narinig. Karagdagan pa, ang programa ay pinalawig pa hanggang Enero 31, 2023!


Please note: you can return to the English version of this blog post, by clicking here.


Mula noong Hunyo 2020, ang mga pahintulot para sa Safe Start ay nakatulong sa mga restawran at maliliit na negosyo sa Seattle sa panahon ng pandemyang COVID-19. Ginagawang madali ng mga pahintulot na ito ang pagbukas ng mga panlabas na espasyo para sa kainan, pamimili, o iba pang gamit. Kasama sa aming mga Safe Start na pahintulot ang mga panlabas na mga café, pagpapakita ng mga tingi na paninda, mga truck ng pagkain, mga kariton ng paninda, at mga pagsasara ng kalye ng komunidad tulad ng The Patio sa lungsod ng Columbia. Sa pamamagitan ng mga Safe Start na pahintulot, ginawa namin na simple ang proseso ng aplikasyon at ipinagpaliban ang mga bayarin sa aplikasyon ng pahintulot. Nagbibigay ito ng mas maraming pagkakataon para sa mga negosyo na makapaglingkod nang ligtas sa mga mamimili sa labas sa pamamagitan ng paggamit ng mga kalye, mga bangketa, at mga espasyo sa gilid ng bangketa.

An outdoor dining area at Lost Lake Café, a restaurant in Seattle's Capitol Hill neighborhood. People can be seen enjoying their meals, along with people walking on the sidewalk in the background, on a clear, sunny day.
Isang panlabas na kainan sa Lost Lake Cafe, isang restawran sa kapitbahayan sa Capitol Hill ng Seattle. Litrato: SDOT

Sa ngayon, mahigit sa 250 na mga negosyo sa buong Seattle ang nakibahagi sa pansamantalang programang Safe Start na pahintulot. Dahil iba ang mga pahintulot na ito sa kung paano namin pinamahalaan ang mga pampublikong espasyo bago ang pandemya, ginagamit namin ang karanasan na ito para mapabuti ang aming mga programa sa pagpapahintulot. Upang makamit ito, nakipag-usap kami sa mga mayroon nang hawak na pahintulot, mga restawran, lokal na mga negosyo at mga grupo ng kalakalan, mga organisasyong nakabatay sa komunidad, at ang pangkalahatang publiko upang maunawaan kung paano sila gumagana.

“Ang pandemyang COVID-19 ay nagdulot ng malaking paghihirap para sa mga maliliit na negosyo na sa loob ng maraming taon ay nagsilbing mga pangunahing tagapagtaguyod sa ating mga komunidad at humubog sa katangian ng ating mga kapitbahayan,” pahayag ni Mayor Bruce Harrell. “Sa negatibong pangyayaring may maaring positibong bagay sa mapaghamong panahon na ito ay nakikita kung paano itong mga maliliit na negosyo ang kumuha at patakbuhin ang mga panibagong pagkakataon na buhayin ang mga kalye ng Seattle na may panlabas na kainan at gawaing pagtitinda. Habang patuloy ang pandemya, ang pagpapatuloy ng mga Safe Start na mga pahintulot ay nangangahulugan ang patuloy na pagbigay ng isang mahalagang gamit para sa pagsuporta sa mga maliliit na negosyo ng Seattle, panatilihin na malusog ang mga komunidad, at lumikha ng isang kinabukasang masigla, nakaka-engganyo, at mayabong para sa lahat ng mga kapitbahay. Paninindigan ko ang pagkakamit ng kinabukasang iyon at nagpapasalamat sa Miyembro ng Konseho na si Strauss sa kanyang tuloy-tuloy at determinadong pamumuno na sumusuporta sa mga panlabas na espasyong ito.”

“Ipinapakita ng mga resulta ng mga pagsisiyasat na ito na ang mga maliliit na mga negosyo at mga miyembro ng komunidad ay malugod na tinatanggap ang mga kalye na may mga café na naging bahagi na ng panglungsod na pagkakabuo sa Seattle. Ang mga kalyeng may mga Café at panlabas na kainan at tingian ay nagbigay sa aming mga maliit na negosyo sa kapitbahayan ng kakayahang kinakailangan nila upang umunlad sa panahon ng pagbabago ng mga alituntunin sa kalusugan ng publiko at mga bagong uri ng sakit, habang nagdaragdag ng sigla sa ating mga kapitbahayan, at distritong pang-negosyo,” pahayag ng Miyembro ng Konseho na si Dan Strauss (Distrito 6 – Northwest Seattle). “Ilang araw lang ang nakalipas nang kumain ako sa Ballard Avenue sa 37-degree na panahon at lahat ng mga upuan sa labas ay ukupado. Ang bilang ng mga taong nakaupo sa labas para sa hapunan noong gabing iyon sa Ballard ay nagpapakita kung paano gumagana ang programang Safe Start at ang espiritu ng pangngalakal ng mga negosyo, kahit na sa malamig at basang taglamig ng Seattle.”

Nitong nakaraang tag-init, nag-imbita kami ng mga saloobin sa pamamagitan ng online na pagsisiyasat. Ang pagsisiyasat ay tumakbo mula Hulyo 1- Agosto 15, 2021. Lumalabas na maraming tao ang gustong magbigay ng impormasyon: mahigit 10,000 tao ang nakakumpleto ng pagsisiyasat!

Gaya ng aming inaasahan, karamihan sa napakinggan namin ay mula sa mga tao sa mga kapitbahayan na mayroong maraming pahintulot sa Safe Start (Ballard, Fremont, at Capitol Hill). Upang matiyak na mas marami ang makalahok kapag nagsara na ang pagsisiyasat, maagap kaming nakipag-ugnayan sa mga komunidad na hindi pa namin naririnig upang matiyak na ang kanilang mga tinig ay maisasaalang-alang, kabilang ang mga nasa Southeast Seattle.


Nakakatulong ang online na dashboard na maipakita ang pampublikong katugunan – suriin ito!

Ginawa namin ang nakikipagsagutan na online dashboard na ito upang makatulong na maipakita ang aming narinig. Hinihikayat namin kayo na suriin ito kung interesado kayong may matutunan pa.


Narito ang ilan sa aming mga pangunahing natuklasan mula sa mga tugon sa pagsisiyasat:

Ibinahagi ng malaking mayoriya, mga bisita, at lokal na may-ari ng negosyo ang kanilang suporta para sa mga bagong espasyong ito sa ating mga kalye at mga bangketa.

Halos lahat ng mga kumukuha ng pagsisiyasat sa komunidad (97%) ay nagpahiwatig na sila ay regular na kumakain sa labas, namimili, o bumibili ng take-out na pagkain, at 93% ay nagpahiwatig na sila ay nakatira o nagtatrabaho malapit o madalas na bumisita sa kapitbahayan na may mga panlabas na kapihan, mga tingiang display, o nagtitinda ng pagkain; sa mga espasyo sa gilid ng bangketa o sa mga bangketa.’ 

Isang mataas na mayorya ng mga tao na kumuha ng pagsisiyasat ay nagpahayag ng pangkalahatang suporta para sa mga café sa mga bangketa (90%) at sa mga espasyo sa gilid ng bangketa (90%), buong bloke na pagsasara ng kalye para sa pedestrian-only na kainan at pamimili (90%), at mga truck ng pagkain o mga kariton sa mga bangketa (83%) o mga espasyo sa gilid ng bangketa (89%). Ang suporta para sa mga tingiang display sa mga bangketa ay tila mas mababa (65%), at ang mga display sa mga espasyo sa gilid ng banketa ay mas mababa rin (59%) ngunit nakatanggap pa rin ng suporta mula sa karamihan ng mga kumukuha ng pagsiyasat. Sa pangkalahatan, ang mga tumutugon ay nagbahagi ng mga positibong sentimyento sa lahat ng kategorya na kasama sa pagsisiyasat ng programang Safe Start na pahintulot.

Ipinapakita ng graph sa ibaba ang antas ng suporta para sa mga uri ng paggamit ng kalye sa ilalim ng programang Safe Start:

Informational graphic showing support for Safe Start permits, based on summer 2021 public and business community survey responses.
Graphic: SDOT

Narito ang ilang mga direktang panipi mula sa aming mga kumuha ng pagsisiyasat upang magbigay larawan sa tema ng mga katugunan na madalas naming marinig:

  • Gustong-gusto ko ang kapaligiran na nilikha sa pamamagitan ng pagsuporta sa isang mas palakaibigan sa mga naglalakad na kapitbahayan.
  • Ang mga pagsasara ng mga kalsada ay isa sa pinakamagandang bagay na nangyari sa ating lungsod sa nakalipas na dalawang taon. Binubuksan nito ang mga lansangan para magamit at tangkilikin ng mga tao at mag-saya, sa halip na para lamang sa mga sasakyan. Umaasa ako na ang lungsod ay magpatuloy sa pagbubukas at pagpapalawak ng espasyo sa kalye para sa mga tao sa mga sentro ng kapitbahayan.
  • Sa palagay ko ito ay kaakit-akit – ito ay naghihikayat sa komunidad, sumusuporta sa negosyo, at lumikha ng isang lugar ng pagtitipon na nakakatulong sa kapitbahayan.
  • Sa palagay ko ito ay isang napagandang karagdagan sa buhay komunidad ng ating lungsod at nagdaragdag sa kakayahan at kakaibang katangian ng mga kapitbahayan at maliliit na negosyo. 

Bagama’t sa pangkalahatan ay sinusuportahan ng maraming tao ang mga espasyong ito, nagbahagi rin ang mga tumutugon ng mga alalahanin na gusto nilang matugunan tungkol sa kung paano ang mga ito’y kasulukyang idinisenyo, pinamamahalaan, at pinapatakbo. 

Nag-iisip kami ng mga paraan para makatulong na matugunan ang ilan sa mga pampublikong alalahanin na ito, kabilang ang:

  • Tinitiyak na may sapat na espasyo sa mga bangketa para sa ligtas na paglalakad at pagdaan ng mga tao. Habang pinahihintulutan natin ang mga negosyong ito na gumamit ng mga pampublikong espasyo, kailangan nating tiyakin na priyoridad ang kaligtasan at kadalian ng pagkilos para sa mga tao sa lahat ng edad at kakayahan.
  • Pagbabalanse ng ating espasyo sa gilid ng bangketa para matiyak ang daanan sa mga komersyal na lugar. Sa mga bagong paggamit ng mga espasyo sa gilid ng bangketa para sa kainan, pagtitinda, at tingiang pag-display, binanggit ng ilang tumutugon ang mga epekto sa paradahan sa kalye at pagsisikip ng trapiko sa lugar. Ang pagtiyak ng ligtas na daanan para sa mga matatanda at mga taong may kapansanan at ang pagsakay at pagbaba ay sadyang mahalaga.
  • Pagbibigay-prayoridad sa ligtas at kaaya-ayang karanasan sa pagkain sa mga espasyo sa kalye. Napansin ng ilang tao na ang kanilang mga kasiyahan, una sa lahat kapag nasa gilid ng bangketa, ay maaaring malimitahan ng kalapit na trapiko, pati na rin ang buga at ingay mula sa mga sasakyan.
An outdoor dining area at NUE, a restaurant in Seattle's Capitol Hill neighborhood. A fenced eating area with red sun umbrellas is visible in the middle of the photo, with parked cars and buildings visible in the background.
Isang panlabas na kainan sa NUE, isang restawran sa kapitbahayan sa Capitol Hill sa Seattle. Litrato: SDOT
A curb space merchandise display at Prism in Seattle's Ballard neighborhood. Clothing for sale is visible in the center of the photo, with a tree visible in the upper right corner.
Isang espasyo sa gilid ng bangketa na may display ng mga paninda sa Prism sa kapitbahayan ng Ballard sa Seattle. Litrato: SDOT

Ano ang susunod? Pinapalawig namin ang programa hanggang Enero 31, 2023.

Pinahahalagahan namin ang lahat na naglaan ng oras upang lumahok sa aming pagsisiyasat-ang inyong impormasyon ay mahalaga at tumutulong na maipabatid ang aming mga pagsisikap sa pagpaplano sa kinabukasan!

Alam namin na maraming negosyo sa Seattle ang nahihirapan pa rin sa kawalan ng katiyakan na na-uugnay sa COVID at mga pagsisikap sa pagbawi ng ekonomiya. Upang matiyak na nakuha namin ito nang tama, nakipagtulungan kami kay Mayor Bruce Harrell at Miyembro ng Konseho ng Lungsod na si Dan Strauss upang palawigin ang programang Safe Start hanggang Enero 31, 2023 (ito ay mag mawawalang-bisa sa Mayo 31, 2022). Ngayong tagsibol, ilalathala namin ang balangkas na panukala, at ang karagdagan na oras ay magbibigay sa mga may-ari ng negosyo at sa publiko ng sapat na oras upang basahin ito at magdulot ng katugunan bago tapusin ang bagong mga panuntunan.

Ano ang kahulugan ng lahat na ito para sa mga kasalukuyang may hawak ng pahintulot sa Safe Start?

Maaari ninyong asahan na makita ang mga balangkas na panuntunan ngayong tagsibol, na matatapos itong tag-init 2022 bago mawalan ng bisa ang mga pansamantalang pahintulot sa Enero 31, 2023. Ang aming panukala ay magsasama ng karagdagan pang mga detalye sa prosesong paglipat para sa mga negosyong ibig magpatuloy sa pakikilahok.

Mangyaring manatiling nakatutok sa aming mga pahintulot sa Safe Start web page para sa pinakabagong impormasyon, at antabayanan ang aming SDOT Blog para sa hinaharap na mga pagbabago sa programa. Gayundin, huwag mag-atubiling mag-email sa amin sa publicspace@seattle.gov para sa anumang mga katanungan.

Salamat muli sa inyong interes sa programang ito.