Find Posts By Topic

Posts categorized under Parking Archives - Page 6 of 35 - SDOT Blog

西雅圖市停車規定更新

English-version of this blog here. 西雅圖交通運輸局 (SDOT) 已宣佈有關臨時停車規定的變更資訊。 停在有收費街道停車格無需付費。 除非在限制停車區 (RPZs) 內,否則將不強制實行時間限制; 限制停車區的時間限制將繼續執行 所以居住在該等社區的人仍然可以找到停車位。 如果您在無許可證的情況下將車停在限制停車區,您需要遵循該等發佈的時間限制。 裝載區(包括新的食物領取區)最長達 30 分鐘的時間限制將繼續執行。 所有禁止停車的標誌(包括指定時間內禁止停車的標誌)仍將繼續執行。 專用區域將繼續保持有效,包括為醫院和公共服務部工作人員設置的新區域, 以及現有區域,例如貨運、餐車和專用巴士的區域。

시애틀 주차 최신 소식

English-version of this blog here. 시애틀 교통국(Seattle Department of Transportation, SDOT)은 임시 주차 변경을 발표했습니다. 도로의 유료주차구역 주차 시 요금을 지불하지 않아도 됩니다. 주차 제한 구역(Restricted Parking Zones, RPZ) 내 주차를 제외하고 시간당 주차 제한이 시행되지 않습니다. RPZ 내 시간 제한은 계속 시행됩니다. 이는 이 지역 거주민들의 주차 공간 확보를… [ Keep reading ]

Cubsoonaysiinta Baarkinka Seattle

English-version of this blog here. SDOT waxay bayaamisay isbadal meelaha gaadiidka la dhigo oo ku meel gaadh ah. Waxba kharash la iskama qaadayo wixii wadooyinka marka hore baarkinkooda lacagta la bixin jiray. Saacadaha la xadidi jiray iminka lama xadido marka laga reebo Aaga Ka Xidhan Dhigashada Gaadiidka (Restricted Parking Zones,… [ Keep reading ]

Thông Tin Cập Nhật về Đậu Xe tại Seattle

English-version of this blog here. Sở Giao Thông Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT) đã công bố các thay đổi về nơi đậu xe tạm thời. Quý vị không phải trả tiền trên các tuyến phố đậu xe trả phí. Giới hạn thời gian theo giờ sẽ không có hiệu… [ Keep reading ]

Actualizaciones del estacionamiento en Seattle

English-version of this blog here. El Departamento de Transporte de Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT) ha anunciado cambios temporales en las normas de estacionamiento. No se requiere pago en las calles con estacionamiento de pago. No se impondrán los límites de tiempo por hora, excepto dentro de las Zonas… [ Keep reading ]

Have you been a regular Park & Ride user?

Wouldn’t it be great if you could see how many parking spaces were available at a Park and Ride before your left your house? A group of graduate students at the University of Washington Mobility Innovation Center are working to create a digital tool that would show real-time Park and… [ Keep reading ]

Wrapping up the final phase of the 35th Ave NE project

We’re wrapping up the final phase of the 35th Ave NE project, and it will be completed as soon as Monday April 27. Most of the work was completed in 2019, but there are a few remaining items to complete the project in its entirety. In this final phase we’re installing… [ Keep reading ]

Zona reservada para recoger alimentos

El Departamento de Transporte de Seattle está cambiando los espacios para estacionarse en la calle cerca de los restaurantes para volverlos zonas temporales de ascenso y descenso de pasajeros de tres minutos para facilitar que los repartidores y los clientes recojan sus pedidos de comida mientras están en vigor las… [ Keep reading ]

Vùng Ưu Tiên Lấy Đồ Ăn

Sở Giao Thông Seattle sẽ thay đổi những chỗ đậu xe trên đường gần các nhà hàng thành vùng đón trả khách tạm thời trong thời gian 3 phút để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho tài xế giao hàng và khách hàng đến nhận hàng trong thời gian… [ Keep reading ]

Aagga Mudnaanta Cunto Qaadashada

Waaxda Gaadiidka Seattle waxay u badalaysaa baakinada jidka saaran ee u dhaw maqaaxiyaha meelo si ku meelgaar ah saddex daqiiqo loo joogsado oo aag laga qaado dadka rakaabka ah si markaa loogu fududeeyo dirawalada alaabaadka qaada iyo macaamiisha in ay cunto uga dalbadaan iyaga oo markaa ilaalinaya amarkii kala fogaanshaha… [ Keep reading ]